1min

Việc đã duyệt tại sao lại tạo bên hàng ngày, xuất hiện ở hộp công việc nữa?

Có 1 vài trường hợp liên quan:

Trường hợp họp, nghỉ:

Khi bạn bấm duyệt họp cho tháng tới (hôm nay là 28.07.2021, ngày họp là 15.08.2021) thì sẽ tạo việc vào ngày họp đó (15.08.2021) để vào ngày đó các bạn sẽ thấy lịch họp ở việc hàng ngày.

Rõ ràng Không thể quên được, hay sót

Nếu nhân sự có sự thay đổi thời gian cuộc họp, nghỉ thì sẽ tạo ra 1 việc thông báo có sự thay đổi.

Bạn ở giao diện báo cáo hàng ngày thì bấm vào nút XONG, thao tác rất nhanh. Đồng nghĩa với việc bạn đã xác nhận bạn đã nắm bắt thông tin thay đổi này.

Xem thêm Nhiều việc nhìn giống giống, y nhau, trừng lặp?