3min

Vật liệu, tài liệu cụ thểViệc liên quan đến tài liệu cụ thể:

  1. Hợp đồng,
  2. Bản báo giá,
  3. Bản nghiệm thu,
  4. Bản thiết kế

Chỉ được chọn 1 tài liệu, Khác với trường bổ sung việc (có thể chọn 2-4 ở trường việc bổ sung)