5min

Việc bổ sung, + Việc

Có thể chọn 2-3 việc bổ sung thêm từ 1 việc gốc ban đầu

Ví dụ:

1 Việc ban đầu là "Trao đổi khách hàng"

3 Việc bổ sung sau đó bạn có thể chọn:

  • Khảo sát
  • Nhập liệu
  • Đặt lịch hẹn

Tương ứng sẽ tạo ra 3 item tiếp theo là

  • Khảo sát_Trao Đổi khách hàng
  • Nhập liệu_Trao Đổi khách hàng
  • Đặt lịch hẹn_Trao Đổi khách hàng

Như vậy sẽ phù hợp với thực tế triển khai: Thay vì lúc nào cũng chỉ thấy có 1 việc là "trao đổi khách hàng"

Sau khi tách thành 3 việc khác nhau thì bạn sẽ ghi comment hoặc ghi chi tiết ở từng việc đó và chuyển cho các nhân sự khác nhau phụ trách từng việc