1min

User muốn sửa ô cụ thể, ô checklist

User ở vai trò nào thì sẽ được xem và được sửa.

Bạn ở vai trò người thực hiện, người duyệt hoặc đa vai trò thì sẽ chỉnh sửa được các ô cụ thể, ô checklist

Nếu bạn ở vai trò khác thì có 2 phương án:

1/ comment

2/ Add bạn vào chỗ "Người quan tâm" thì bạn sẽ ghi được nhận xét ở ô "Nhận xét dành cho người quan tâm"

Checklist bằng tay