1min

Không thấy lịch họp hẹn trong trang hàng ngày?

Tình huống:

Bạn đã tạo lịch họp nhưng khi vào trong lịch hàng ngày của bạn thì lại không thấy?

Có thể có các lý do sau:

Stt

Nội dung

Cụ thể

Đề xuất

1

Ở Ô người tham gia cuộc họp có tên bạn hay không?

Phải nhập tên bạn trước khi khi người duyệt bấm duyệt/chốt thì mới thấy lịch họp

Thường là sẽ tự nhận người yêu cầu vào ô Người tham gia cuộc họp

2

Lịch họp CHƯA được chốt và CHƯA được duyệt- Dưới 90 phút thì không cần duyệt cũng tạo việc vào trang hàng ngày - Trên 90 phút thì phải duyệt mới tạo việc vào trang hàng ngày

3

Lịch họp đã được duyệt nhưng không thấy trong trang hàng ngàyKiểm tra tình trạng yêu cầu đã chốt chưa

4

Bạn vào NHẦM NGÀY

ví dụ bạn tạo ngày 12 họp mà bạn vào hôm nay xem thì KHÔNG có là đúng

Check lại ở danh sách cuộc họp thay vì vào từng ngày

Xem thêm Quản lý họp, hẹn Thời gian họp liên quan tình trạng duyệt