1min

Tôi đang/đã cập nhật tình trạng mà nó lại load qua trang khác

Có thể bạn đang vào giao diện dành cho vai trò người thực hiện (hoặc vai trò khác: chung, quản lý)

Nên bạn đợi 1 chút, khoảng 1 giây đợi hệ thống load qua đúng giao diện phù hợp với vai trò của bạn:

là người thực hiện và người giao....rồi hãy cập nhật

Chúng tôi có giao diện tối ưu đa vai trò: để bạn có thể vừa là thực hiện, vừa là giao việc.

Xem thêm Kéo chuột từ trên xuống danh sách thì trang bị load refresh liên tục Các trang, giao diện cứ nhảy nhảy, nháy nháy, reload