2min

Thông báo Notification khác gì với việc "Đã xong cần kiểm tra"Vấn đề của thông báo:

Còn bạn thấy 1 việc trong hộp công việc, tiêu đề việc là: "Thông báo ABC" thì bạn click = XONG đồng nghĩa bạn đã đọc nó rồi,

Không giống như thông báo kiểu Notification hoặc nội dung chat: bạn không thể bào chữa: bạn quên, bạn không thấy...nên bạn không có biết. vì việc có tiêu đề thông báo: Cần kiểm tra, Đã Xong, Đã duyệt... này nằm trong hộp công việc của bạn.Ví dụ bạn bấm nút tình trạng "Đang làm" thì sẽ tính bạn đọc "Thông báo ABC" đó trong vòng 5-10 phút

Có 1 số loại thông báo và notification, tương ứng với loại công việc có tên tương tự như sau:Stt

Thông báo (notification)

Nếu sử dụng Email

Công việc - Tiêu đề

Ghi chú

1

Người thực hiện là xong thì Báo đã xong với người duyệt

Có thể phải gởi email để báo đã xong, nhờ sửa Kèm Link, file...

"Cần kiểm tra giúp" - Tiêu đề việc Phối hợp với comment kèm link việc của người thực hiện và lịch sử công việc

Người thực hiện không cần phải thông báo cho ngươi duyệt/giao

2

Người duyệt đã duyệt/ không duyệt thì tạo thông báo cho người thực hiện"Đã duyệt" - Tiêu đề

Không cần báo lại người thực hiện Hệ thống đã báo giúp bạn, và là 1 task, không phải là 1 notificationNotification nhiều làm gián đoạn công việc và không tập trung. Xem thêm Thông báo - Notification