1min

Thời gian họp, độ dài cuộc họp liên quan tình trạng duyệt

Trường hợp cuộc họp có thời gian kéo dài >90 phút thì phải được duyệt mới tạo việc bên công việc hàng ngàyThời gian họp

Tình trạng người yêu cầu

Tình trạng người duyệt

Tạo việc vào trang hàng ngày

Danh sách ở ô

<= 90 phút

Chốt

Khác Hủy

Có tạo

Người tham gia

> 90 phút

Chốt

Duyệt

Có tạo

Người tham gia

Xem thêm Quản lý họp, hẹn