1min

Độ trễ, tạo lịch họp sau khi diễn raThực tế có nhiều cuộc họp gấp, bất ngờ và bạn KHÔNG kịp tạo lịch họp hẹn

Do đó, chúng tôi có giải pháp

Họp xong, bạn bấm lịch họp sau cũng được. Nhưng muộn nhất 24 tiếng sau khi lịch họp diễn ra