0min

Khi nào việc họp hẹn sẽ được tạo bên công việcTheo quy trình để tiện lợi sẽ tách làm 2 phầnStt

Thời gian họp

Nhân sự phụ trách

Người quản lý/duyệt

Tạo công việc cho những người tham gia họp hẹn

1

Dưới 90 phút

Chốt

Không cần

Tạo

2

Trên 90 phút

Chốt

Duyệt

Tạo