3min

Phân quyền các trường theo vai trò, cấp bậcTên trường

Cụ thể

Chung (user bình thường)

Trung gian (Dạng tổng đài)

Quan tâm (Follower)

User thực hiện

User duyệt

(User vừa thực hiện vừa duyệt)

Trưởng phòng

Giám đốc

Thông tin cơ bản

- Thời gian bắt đầu - Hạn chót - Thời gian cập nhật - Người thực hiện - Người duyệt - Tình trạng người thực hiện - Tình trạng người duyệt

[ ] Ẩn

[x] Hiện

[ ] Sửa

[ ] Ẩn

[x] Hiện

[ ] Sửa

[ ] Ẩn

[x] Hiện

[ ] Sửa

[ ] Ẩn

[x] Hiện

[ ] Sửa

[ ] Ẩn

[x] Hiện

[ ] Sửa

[ ] Ẩn

[x] Hiện

[ ] Sửa

Tài liệu liên quan

Link

[x] Ẩn

[ ] Hiện

[ ] Sửa

[ ] Ẩn

[x] Hiện

[ ] Sửa

Checklist

Cơ bản và chi tiết

[x] Ẩn

[ ] Hiện

[ ] Sửa

[ ] Ẩn

[x] Hiện

[x] Sửa

Nhập tự động checklist[x] Ẩn

[ ] Hiện

[ ] Sửa

[ ] Ẩn

[x] Hiện

[x] Sửa

Tình trạng trong ngày[x] Ẩn

[ ] Hiện

[ ] SửaTình trạng việc[x] Ẩn

[ ] Hiện

[ ] SửaTình trạng duyệt[x] Ẩn

[ ] Hiện

[ ] SửaChuyển việc cho người khác

Bàn giao hoặc phân quyền

[x] Ẩn

[ ] Hiện

[ ] SửaDời việc qua ngày khác

Chuyển việc hoặc làm tiếp

[x] Ẩn

[ ] Hiện

[ ] SửaHành động tiếp theo

Danh sách việc gợi ý

[x] Ẩn

[ ] Hiện

[ ] SửaÔ nhận xét

ghi ý kiến, nội dungx

x

x

x

x

x

xChú ý đây là phân quyền ĐỘNG: Vừa theo từng việc cụ thể, vừa theo phòng ban, vừa theo chức vụ.Các trang, giao diện cứ nhảy nhảy, nháy nháy, reload