1min

Các kiểu phân quyền thông dụng trong hệ thốngQuyền sửa/ghi

Người cơ bản/ view chung

Người thực hiện

Người duyệt/người giao

Đa vai trò

Người theo dõi, quan tâm

Quản lý phòng ban

Ô tình trạng thực hiệnxx

Nhận xét từ người thực hiệnxx

Ô tình trạng người duyệt

x

x

Nhận xét từ người duyệt

x

x

Nhận xét từ người quan tâm

xComment

x

x

x

x

x

Document imageUpdated 09 Aug 2021
Did this page help?
Yes
No