1min

Cơ chế vận hành phân quyền

SHDN Vận hành phân quyền theo cơ chế nào?
SHDN Vận hành phân quyền theo cơ chế nào?Chú ý đây là phân quyền ĐỘNG: Vừa theo từng việc, vừa theo phòng ban, vừa theo chức vụ.