0min

Ô thông tin chung hiển thị chậm

Đây là ô tổng hợp các ô khác nên hiển thị chậm hơn. Có thể 1 phút-5phút