2min

Nhiều việc nhìn giống giống, y nhau, trùng lặp, spam, thông báo giống nhau?

Bạn xem trong phần lịch calendar hay 1 vài view thấy nhiều việc na ná nhau, tại sao xuất hiện nhiều lần rồi mắt quá?Nhìn giống giống nhau?
Nhìn giống giống nhau?Lý do:

Không giống như các app quản lý công việc khác, 1 việc xuất hiện duy nhất trong 1 lần.

SoHoaDoanhNghiep.vn sử dụng concept Getting Things Done mỗi ngày nên bạn sẽ thấy 1 việc đó xuất hiện nhiều ngày, ở những ngày bạn lên công việc.

Không nhất thiết là việc đó sẽ sát ngày nhau, Có thể là tuần trước, tuần này và tuần sau: Giúp cho bạn có cái nhìn tổng quan là đã làm 3 ngày vào các ngày khác nhau.Chú ý thực ra các việc sẽ dời qua ngày hiện tại hoặc tương lai nên ở các ngày trong quá khứ bạn chỉ thấy:

1/ Việc đã xong cả 2 tình trạng trong ngày và tình trạng cuối cùng

2/ lịch họp, lịch nghỉ,

3/ Thu chi

hoặc nếu nhiều thông báo thì có thể là:Nhân sự thực hiện bấm nhiều lần nút XONG và tạo ra tương tự nhiều thông báo cho người duyệt/giao nhưng ở các mốc thời gian khác nhau

Mở cùng 1 trang mà nhiều tab, giống nhau

Xem thêm Việc đã duyệt tại sao lại tạo bên hàng ngày, xuất hiện ở hộp công việc nữa?