0min

Lịch calendar load chậm, tải chậm

Nguyên nhân: Đang set hiển thị thời gian dài 90 ngày, hoặc lâu hơn

nên để load được nhiều ngày thì hệ thống sẽ cần load lâu

Nếu muốn nhanh hơn thì set tự động hiển thị ít ngày hơn và bạn cần bấm nhiều lần vào chữ "Load more"