3min

Không thấy tạo việc họp hẹn bên công việc dù có trong danh sách tham gia lịch hẹn-họp

Quy trình tạo lịch hẹn, họp, gặp

Trong quy trình cũng ghi khá rõ trường hợp này, có thể do nguyên nhân:Dù hệ thống đã có 2 tình trạng: "Dự kiến, Chốt" nhưng sau khi "CHỐT" vẫn còn thay đổi thì phải thực hiện cập nhật cho sự thay đổi này.

Thường là Thời gian hoặc nhân sự tham giaLịch họp đã chốt, đã duyệt và đã tạo item bên công việc và sau đó mới nhập người tham gia khác vào

Trong trường hợp này thì bạn bấm nút chỗ Hành động: Thay đổi nhân sự và thời gian.

Vấn đề tương tự các bạn có thể thấy quen thuộc: là quên add file khi gởi email hoặc quên CC ai đó sau khi gởi email. Thì bạn vẫn phải gởi email lại

Bạn cập nhật nhân sự mới vào DANH SÁCH THAM GIA cuộc họp và bấm "Thay đổi thời gian/nhân sự"

Trước khi chốt, duyệt nên kiểm tra lại danh sách người tham gia họp.Xem thêm Khi nào sẽ tạo item từ họp hẹn sang App công việc Quy trình tạo lịch hẹn, họp, gặp