4min

Bấm nút hành động khi có sự thay đổi

Cần bấm nút HÀNH ĐỘNG

Stt

Thay đổi

Bấm nút Hành động

1

Thời gian họp hẹn

Thay đổi thời gian/nhân sự

2

Thành viên tham gia cuộc họp

Thay đổi thời gian/nhân sựKHÔNG cần bấm nút HÀNH ĐỘNGKhi thay đổi người duyệt vì hệ thống tự thay đổi các thông tin liên quan cho bạn

Ví dụ:

Xóa (Nhờ duyệt) của người duyệt cũ và

Tạo (Nhờ duyệt) cho người duyệt mớiTuy nhiên hạn chế thay đổi người duyệt sau khi đã chốt

KHÓ KHĂN cho tự động hóa.

Hệ thống đã ưu việt: Có thêm tình trạng dự kiến thì nên hạn chế thay đổi các thông tin quan trọng sau khi CHỐT : Ví dụ, người duyệt, và người yêu cầu=> Nếu thay đổi nhiều thông tin quan trọng và rắc rối thì nên xóa item và tạo lại lịch họp