1min

Không load được item, không thấy việc mới tạoKhi mới tạo ra và ở việc mà bạn load hoài không thấy nhảy ra việc

Có thể việc này ở 2 vai trò nên việc load sẽ chậm hoặc có thể sự cố.

Vui lòng check URL link trên thanh công cụ, link item có dòng

"pf-clicked-id=undefined" thì

bạn click vào nút "các công việc tôi đã tạo" để xem và click vào việc đóUndefined của LINK ID
Undefined của LINK IDTạo công việc, lịch họp, lịch hẹn rồi mà lại KHÔNG thấy, dù mới vừa tạo