1min

Khác nhau giữa chuyển việc cho đồng nghiệp và việc "Cần kiểm tra" khi bấm tình trạng XONGStt

Mục

Tạo item tên là thông báo, hoặc nhờ sửa, hoặc nhờ kiểm tra

Chuyển việc cho người khác

1

Người nhận

Là ô người giao/duyệt/hỗ trợ

Trong ô "Người kế tiếp" ở Tab chuyển việc

2

Vào ngày

Hiện tại hoặc qua ngày mai (nếu quá 17h30)

Ngày bạn chọn trong ô "Ngày kế tiếp"

3

Loại việc

Gấp

Chưa gấp, có kế hoạch

4

Ví dụ

Sửa và duyệt trong thời gian deadline

Theo dõi, nhắc nhở, đợi phản hồi từ bên thứ 3 (Khách hàng, nhà cung cấp) Việc KHÔNG GẤP