2min

Dạng bảng, trang danh sách item

Là danh sách công việc, lịch họp, lịch nghỉ được trình bày dạng bảng. Mỗi cột là 1 tiêu đề/ chỉ số. Mỗi hàng là 1 item

Danh sách công việc dạng bảng
Danh sách công việc dạng bảngDanh sách hẹn họp dạng bảng
Danh sách hẹn họp dạng bảngDanh sách nghỉ phép dạng bảng
Danh sách nghỉ phép dạng bảngKhi click vào từng dòng item sẽ hiển thị ra: Dạng chi tiết, cụ thể

Updated 30 Aug 2021
Did this page help?
Yes
No