4min

Chuyển việc cho bản thân: Dời việc, làm tiếp

Stt

Chuyển việc cho bản thân

Chỉ số

Ghi chú

1

Dời việc về ngày hôm nay

H

Bạn hoặc đồng nghiệp tạo việc ở tương lai cho bạn. Bạn đưa về ngày hiện tại để bạn làm.

2

Dời việc

D

Chưa làm 1 phút nào cả. Bạn có lên kế hoạch nhưng thực tế không làm.

3

Làm tiếp

L

Có làm. Thậm chí dù không thành công.

4

Tự động

T

Hệ thống tự dờiVí dụ:

Hôm nay bạn đã gọi điện cho khách hàng nhưng khách hàng KHÔNG nghe máy thì bạn chọn "LÀM TIẾP". Vì bạn đã thực hiện việc "gọi điện". Bạn nên ghi vào lịch sử, ô cụ thể hoặc comment: Đã gọi nhưng khách hàng KHÔNG nghe máy."Dời việc" so sánh với "Làm tiếp" giúp phân biệt rõ việc lên kế hoạch, dự kiến và thực tế triển khai: KHÔNG thực hiện với CÓ thực hiện.

Có thể Từ 1 việc ban đầu => Tách và tạo thành nhiều việc kế tiếp bằng chọn nhiều hành động chỗ ô "+Việc"Xem thêmChỉ số công việcChuyển việc cho bản thân thì ô Người kế tiếp để TRỐNG