3min

Checklist tự động

1. Tự động

Người dùng tự chọn quy trình trong danh sách thì hệ thống sẽ tạo ra danh sách checklist/công việc con cần làm.2. Có màu sắcXem thêm Kho checklist, tạo biểu mẫu có sẵn