2min

Bấm Hoãn, bấm Hủy rồi mà việc vẫn bị dời ngày tự động

Các tình trạng HOÃN, HỦY là đặc thù nên thao tác cần bấm nhiều nút hơn các tình trạng khác...thì hệ thống mới xác nhận

Ví dụ muốn hoãn 1 việc cần bấm 2 nút:

  • Tình trạng cuối = HOÃN
  • Tình trạng duyệt = HOÃN (nếu bạn là người duyệt cũng là người thực hiện thì bạn vào giao diện tương ứng và tự bấm HOÃN, nếu không bạn phải nhờ người DUYỆT bấm

Lúc này hoãn sẽ tương ứng với "hoãn vô thời hạn" và item sẽ KHÔNG dời tự động nữa

Tương tự đối với HỦY 1 việc Xóa hẳn 1 việc ra khỏi hệ thống, không lưu lạiXem thêm:

Bảng logic thường gặp Tình trạng trong ngày vs. Tình trạng cuối, tình trạng việc