3min

Tình trạng công việc cuối cùng

Là tình trạng của TOÀN BỘ 100% công việc đó, cuối cùng sau một hoặc nhiều ngày thực hiện.

Hoàn thành nhiệm vụ của bạn đối với công việc đó

Sau khi hoàn thành 100% công việc đó

Có thể trải qua 20 ngày, 3 tháng cho 1 việc

Ví dụ việc thiết kế phòng ngủ như ví dụ trên, thì ngày nào làm xong phần việc ngày đó thì chéo Tình trạng việc hôm đó là XONG, không được chéo tình trạng Việc = XONG.

Chỉ khi nào thực sự xong hết thiết kế phòng ngủ, thì mới được bấm tình trạng Việc = Xong

Hoặc tình trạng việc thiết kế đó trong ngày = HỦY nhưng tình trạng chung vẫn làm, không hủy

Tình trạng công việc cuối cùng
Tình trạng công việc cuối cùng

Xem thêm Việc có nhiều ngày thì làm sao biết được đâu là ngày cuối cùng? Cập nhật tình trạng cuối không được?

Xem thêm Tình trạng trong ngày vs. Tình trạng công việc