3min

Thông báo: Đã xong-Cần kiểm tra, duyệt



Tự động Tạo việc : Xong- Cần kiểm tra thay cho việc nhân sự phải reply email báo : "Em đã xong, nhờ duyệt giúp"

Ngoài ra: Việc kiểm tra ở ngoài duyệt-người nhận cũng là 1 việc.

Ví dụ:

trong ngày làm việc của anh A, chị B quản lý chỉ có 2 việc. Nhưng sau đó mọi người đã làm xong và tự tạo 10 việc "Cần kiểm tra-tên việc" thì tính ra anh A, chị B chỉ có 2 việc trực tiếp nhưng có tới 10 việc "Kiểm tra chất lượng"

Và các việc này cũng cần bấm giờ, thời gian



Chỉ tạo việc "THÔNG BÁO" hoặc "CẦN KIỂM TRA" khi tình trạng trong ngày = XONG và tình trạng cuối = XONG. Đồng thời việc này là việc cuối cùng trong chuỗi việc

,Nếu là việc đoạn ở giữa hay ở đầu chuỗi việc thì KHÔNG báo cho người giao/duyệt



THÔNG BÁO ở hệ thống cũng là 1 việc ở hộp công việc người nhận. Click "XONG" là bảo đảm bạn đã đọc. Nếu không THÔNG BÁO này sẽ dời qua ngày mai



Khi người nhận muốn chỉnh sửa, cải tiến việc này thì bấm nút "ĐANG LÀM"

Vậy việc thông báo dạng "Cần kiểm tra" sẽ là 1 việc ở người nhận thông báo







Tại sao không báo, không tạo item cho người đồng nghiệp của tôi