1min

Thời gian cập nhật công việc tối đa

Stt

Nội dung

Cập nhật

Ngày - tối da

Giải pháp

1

Tình trạng việc hôm nay

Đang làm

Chỉ được hôm nay

Nếu là ngày cũ thì bạn phải chuyển qua hôm nay

2

Tình trạng việc hôm nay7 ngày

Nếu là ngày cũ thì bạn phải chuyển qua hôm nay

3

Tình trạng cuối7 ngày

Nếu là ngày cũ thì bạn phải chuyển qua hôm nay

4

Tình trạng duyệt30 ngày

Nếu là ngày cũ thì bạn phải nhờ người thực hiện chuyển qua hôm nay