1min

Quy trình xin nghỉ phép





2 view khác nhau 1/ Người yêu cầu AAA bên App nghỉ phép sẽ là người giao/duyệt AAA ở App công việc và ngược lại 2/ Người duyệt BBB ở bên App nghỉ phép sẽ là người thực hiện BBB ở App công việc

Tương tự như việc nhân sự AAA trình giấy xin phép nghỉ cho quản lý BBB ký. Thì việc ký thì BBB lại là người thực hiện việc ký đó. Còn AAA là người đang giao việc / giấy tờ cho quản lý BBB thực hiện. Tương tự như ở yêu cầu họp hay yêu cầu thanh toán.