2min

Quy trình tạo lịch hẹn, họp, gặpNguyên tắc

2 view khác nhau: 1/ Người yêu cầu AAA bên App họp hẹn sẽ là người quan tâm AAA ở App công việc và ngược lại 2/ Người duyệt BBB ở bên App họp hẹn sẽ là người thực hiện BBB ở App công việc Tương tự như ở yêu cầu nghỉ hay yêu cầu thanh toán.

Xem thêm Tại sao tôi là quản lý mà nhân sự lại là người duyệt, còn tôi là người thực hiện?