1min

pf-clicked-id=undefined ở URL linkỞ link thanh công cụ trên trình duyệt có dòng pf-clicked-id nhưng là Undefined

Undefined
UndefinedXem thêm Không load được item, không thấy việc mới tạo