9min

Khóa - chặn tài khoản cũ, nhân sự nghỉ việc - V02

Khi một nhân sự nghỉ việc thì cần chặn tài khoản của nhân viên này truy cập, không nên xóa hẳn.

Chỉ cần làm theo hướng dẫn như sau.

B2/ Vào dữ liệu danh bạ cá nhân

B3/ Tìm kiếm nhân sự đã nghỉB4/ Các bước để cập nhật dữ liệu

B4.1/ Bỏ vai trò, thuộc nhóm trong công ty

B4.2/ Bỏ các dữ liệu mật khẩu, tài khoản

B4.3/ LưuUpdated 12 Aug 2021
Did this page help?
Yes
No