2min

Dạng trang chi tiết, cụ thể

Chỉ là của 1 item duy nhất

Từ dạng bảng Dạng bảng, danh sách sẽ click ra trang chi tiết

Dạng trang chi tiết 1 công việc
Dạng trang chi tiết 1 công việcDạng trang chi tiết lịch nghỉ
Dạng trang chi tiết lịch nghỉDạng trang chi tiết lịch hẹn họp
Dạng trang chi tiết lịch hẹn họpXem thêm Dạng bảng, trang danh sách item Cần lấy link item để gởi, link item nằm ở đâu?