4min

CommentCần được lọc comment theo vai trò, và theo cấp độ ưu tiên để giảm áp lực cho từng người, từng dự ánPhân loại comment cho hiệu quả?
Phân loại comment cho hiệu quả?Comment tạo tin tức theo quy luật gì?Khi muốn nhận tin báo từ comment thì phải có tên trong danh sách người quan tâm, người tạo, người duyệt/giao, người thực hiện

Chỉ có Người quan tâm có thể nhập từ 1-nhiều người.Stt

Comment cho

Chuyển thành ô Thông tin

Chuyển thành ô Thông báo

1

Người giao/duyệtx

2

Người thực hiệnx

3

Những người quan tâm

x4

Người tạo item

x

Khi nào sẽ KHÔNG NHẬN thông báo từ comment?Stt

Không nhận khi

Ghi chú

1

Là người comment

Bạn là người comment thì sẽ KHÔNG nhận thông báo nữa

2

Không có tên trong danh sách

Không phải là 1 trong các danh sách (người thực hiện, người giao/duyệt, những người quan tâm, người tạo item)Ai sẽ được quyền commentCó trong danh sách (người thực hiện, người giao/duyệt, những người quan tâm, người tạo item)

Hoặc không có trong danh sách trên cũng được quyền comment và tạo thông báo từ comment

Updated 12 Sep 2021
Did this page help?
Yes
No