0min

Các yêu cầu cơ bảnStt

Mảng

Nội dung/ Yêu cầu

Cụ thể

Độ quan trọng

1

Nhập liệu, công việc

Bắt buộc ghi tiếng Việt

Ghi tiêu đề, nội dung, cụ thể, comment trên App. Tránh hiểu lầm và sai sót không đáng có

xxxxx

2

Thông tin nhân sự, khách hàng trong danh bạ

Chính xác

Kiểm tra sau khi nhập bảo đảm chính xác. Phải kiểm tra lại nhiều lần

xxxxx

3Updated 10 Aug 2021
Did this page help?
Yes
No