4min

Thông tin cần cóQuy trình hiện tại

Stt

Nội dung

Cụ thể

Vấn đề liên quan

Đề xuất

1

1 nhân sự tham gia nhiều vai trò

Từ người yêu cầu, trưởng dự án, dự toán, mua hàng

Khó/Không phân quyền

Mỗi người 1 vai trò hoặc các vai trò KHÔNG giẫm chân nhau

2

Độ ưu tiên các vai trò

Giám đốc > Trưởng dự án > Thiết kế > Chỉ huy trưởng...

Mua hàng, dự toán

...

3

Nhiều ngoại lệ sẽ tạo ra nhiều trường hợp cho 1 quy trình

Nếu nhiều quy trình thì sẽ lũy thừa. 8 vai trò nếu trùng nhau lẫn lộn sẽ là 8⁸

8⁸ = 8×8×8×8×8×8×8×8 = 167772164

Vòng lặp: 1 vai trò, 1 nhân sự nhưng thông qua 2-3 lần

bước 3: qua dự toán kiểm tra hạng mục bước 5: Dự toán check lại giá chi tiết

Cùng 1 nhân sự, Cùng 1 khâu vai trò giống nhau nhưng mỗi lần DUYỆT 1 phần công việc

Quy trình duyệt mỗi lần 1 mục khác nhauXét duyệt khẩn cấp, gấpStt

Nội dung

Cụ thể

Vấn đề liên quan

Đề xuất

1

Yêu cầu duyệt gấpMới 100%, đã dự kiến2

Bỏ bớt quy trình

Bỏ 1 vài bước duyệt?

3

Tình trạng duyệt, tình trạng yêu cầu

Nháp, dự kiến, chốt

4

Lọc theo thời gian sử dụng

Hôm nay, mai, tuần này, tháng này

5

Cho phép nhập khi chưa chốt tình trạng

Có thể hủy và chỉnh sửa

6

Cho phép nhập không ghi thời gian sử dụng

Có thể bổ sung sau

Phân quyền

Stt

Vai trò

Cụ thể

1

Người yêu cầu2

Trưởng nhóm

Thi công

3

Chỉ huy trưởng

Thi công

4

Trưởng dự án5

Thiết kế6

Mua hàng7

Dự toán8

Kho hàng9

Giám đốc10

Kế toán11

Vận chuyển - Gởi12

Vận chuyển - Nhận13

Đã lắp ráp14

Nghiệm thu15

Chủ đầu tư

Nhân sự của thầu phụ

16

Nhà cung cấp18

Thầu phụ

Nhân sự của thầu phụ

19

Đa nhiệm20

Cùng chỉnh sửa

Co Edit: Hỗ trợ nhập và chỉnh sửa dữ liệu