3min

Thông tin cần cóVề doanh nghiệpStt

Nội dung/Câu hỏi

Cụ thể

Trả lời

1

Báo cáo công ty theo lịch ngày-tuần-tháng-quý-năm?tuần

2

Báo cáo chi riêng, thu riêng hay gộp

3

Mẫu có sẵn - hay sử dụng : excel, pdf

4

Đơn vị tính tiền: VND EuroVề nhân sựStt

Nội dung/Câu hỏi

Cụ thể

Trả lời

1

Báo cáo nhân sự theo lịch ngày-tuần-tháng-quý-năm?

2

Báo cáo chi riêng, thu riêng hay gộp

3

Mẫu có sẵn - hay sử dụng : excel, pdf

4

Updated 23 Mar 2021
Did this page help?
Yes
No