3min

Vai trò: Quan tâm, follower

Người quan tâm
Người quan tâmÔ quan tâm là nơi nhập các nhân sự quan tâm việc này. Và họ KHÔNG muốn nhận thông báo khi nhân sự XONG việc. Khác với ô người giao/duyệt thì sẽ nhận thông báo khi nhân sự XONG việc

Các việc được quan tâm sẽ nằm trong danh sách "Quan tâm" của bạnKhi người quan tâm muốn nhận thông báo thì sẽ click chọn "NHẬN THÔNG BÁO" Muốn Thoát khỏi danh sách Quan tâm thì click vào "Hết quan tâm" ở việc đó

Hết quan tâm
Hết quan tâmUpdated 01 Sep 2021
Did this page help?
Yes
No