1min

Tự động thoát ra

Mặc định khoảng 10-22 phút nếu bạn không có tác động, hoạt động trong app thì sẽ log out (tự thoát ra)

Chúng tôi có thể set sau 20-40 ngày mới thoát ra (tùy doanh nghiệp)Document image